X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

فایل لینک

لینکهای مجاز دانلود انواع فایل کاربردی , علمی و آموزشی

شیوه نگارش مقاله

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 14   شیوه نگارش مقاله‌ مقاله‌ حاضر با هدف‌ آشنا نمودن‌ کتابداران‌ و علاقه‌مندان‌ با شیوه‌ نگارش‌ مقاله‌ تهیه‌ شده‌ است‌. با توجه‌ به‌ این‌ نکته‌ که‌ نوشتن‌ مقاله‌ و کلاً خلق‌ یک‌ اثر علمی‌ در تجربه‌های‌ نخست‌ کمی‌ دشوار به‌نظر میرسد، در این‌ مقاله‌ سعی‌ شده‌ است‌ مراحل‌ نوشتن‌ یک‌ مقاله‌ از آغاز تا مرحله‌ تهیه‌ نسخه‌ نهایی‌ مقاله‌، به‌ روشی‌ ساده‌ و عملی‌ بیان‌ شود. چکیده : مقاله‌ حاضر با هدف‌ آشنا نمودن‌ کتابداران‌ و علاقه‌مندان‌ با شیوه‌ نگارش‌ مقاله‌ تهیه‌ شده‌ است‌. با توجه‌ به‌ این‌ نکته‌ که‌ نوشتن‌ مقاله‌ و کلاً خلق‌ یک‌ اثر علمی‌ در تجربه‌ ...لینک منبع :شیوه نگارش مقاله

[PDF] ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ https://www.rnmagz.com/images/Akhbareasli/negareshmaghale.pdf‎Cachedﭼﻜﻴﺪه. : ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف. آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن. ﻛﺘﺎﺑﺪاران. و ﻋﻼﻗﻪ. ﻣﻨﺪان. ﺑﺎ ﺷﻴﻮه. ﻧﮕﺎرش. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺗﻬﻴﻪ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ. اﻳﻦ. ﻧﻜﺘﻪ. ﻛﻪ. ﻧﻮﺷﺘﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. و ﻛﻼً ﺧﻠﻖ. ﻳﻚ. اﺛﺮ. ﻋﻠﻤﻲ. در ﺗﺠﺮﺑﻪ. ﻫﺎی. ﻧﺨﺴﺖ. ﻛﻤﻲ. دﺷﻮار ﺑﻪ. ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. رﺳﺪ، در اﻳﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺳﻌﻲ. ﺷﺪه. اﺳﺖ. ﻣﺮاﺣﻞ. ﻧﻮﺷﺘﻦ. ﻳﻚ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. از آﻏﺎز ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﺗﻬﻴﻪ. ﻧﺴﺨﻪ. ﻧﻬﺎﻳﻲ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ، ﺑـﻪ. روﺷـﻲ. ﺳﺎده. و ﻋﻤﻠﻲ. ﺑﻴﺎن. ﺷﻮد . ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ. ﻧﻮﺷﺘﻦ. ﻳﻚ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﭘﮋوﻫﺸﻲ. و ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮاج. ﻣﻘﺎﻟﻪ. از ﻃﺮح. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ. پژوهیار | شیوه نگارش مقاله pajoohyar.ir/fa/paper-writing‎Cached Similarشیوه نگارش مقاله مقاله‌ها بر حسب نوع داده‌ها و چگونگی تدوین به چهار گروه تقسیم می‌شوند: ۱.پژوهشی (تحقیقی، پژوهش اصیل، گزارش تحقیق): مقاله‌ای که برخاسته از پژوهش نوینی باشد که پژوهشگر خود انجام داده و متکی بر یافته‌های دیگران نیست. ۲. مقاله تحلیلی (مقاله نظری): مقاله‌ای است که مؤلف با استفاده از منابع تحقیقی پیشین نظریه ... [PDF] ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ en.uswr.ac.ir/uploads/How_to_prepare_your_paper.pdf‎Cached Similarﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﺗﺤﻘﻴﻘــﻲ ﻛــﻪ ﻳــﻚ ﻣﺤﻘــﻖ اﻧﺠــﺎم ﻣــﻲ. دﻫــﺪ از اﻫﻤﻴــﺖ زﻳــﺎدی ﺑﺮﺧــﻮردار اﺳــﺖ و ﻣﻤﻜــﻦ اﺳــﺖ. ﺗﻌــﺪاد زﻳــﺎدی از اﻓــﺮاد آن را ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻛﻨﻨــﺪ روی اﻳــﻦ اﺻــﻞ ﻣﻘﺎﻟــﻪ. ای ﻛــﻪ از ﻛــﺎر ﻣﺤﻘــﻖ ﻣﻨﺘــﺸﺮ. ﻣــﻲ. ﺷــﻮد ﺑﺎﻳــﺪ ﺑــﻪ ﺷــﻜﻞ ﻗﺎﺑــﻞ ﻗﺒــﻮل و ﻣﻨﻄﻘــﻲ ﺗﻨﻈــﻴﻢ و ﻫﻤــﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم در آن رﻋﺎﻳــﺖ. ﺷــ .ﻮد. ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرت دﻳﮕــﺮ ﻳــﻚ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﻋﻠﻤــﻲ ره. آورد ﺗﺠﺮﺑــﻪ و ﺗﻤــﺮﻳﻦ در ﺳــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻜــﺮی اﺳــﺖ. شیوه نگارش مقاله‌ - راسخون rasekhoon.net/article/show/145598/شیوه-نگارش-مقاله/‎Cached Similarمقاله‌ حاضر با هدف‌ آشنا نمودن‌ کتابداران‌ و علاقه‌مندان‌ با شیوه‌ نگارش‌ مقاله‌ تهیه‌ شده‌ است‌. با توجه‌ به‌ این‌ نکته‌ که‌ نوشتن‌ مقاله‌ و کلاً خلق‌ یک‌ اثر علمی‌ در تجربه‌های‌ نخست‌ کمی‌ دشوار به‌نظر میرسد، در این‌ مقاله‌ سعی‌ شده‌ است‌ مراحل‌ نوشتن‌ یک‌ مقاله‌ از آغاز تا مرحله‌ تهیه‌ نسخه‌ نهایی‌ مقاله‌، به‌ روشی‌ ساده‌ و عملی‌ بیان‌ شود. چگونگی‌ نوشتن‌ یک‌ مقاله‌ پژوهشی‌ و ... [PDF] آموزش مقاله نویسی از ابتدا تا ارسال به ژورنال lib.nahad.ir/uploads/2017/07/.../238429664620170715115834.pdf‎Cached Similar15 جولای 2017 ... باشند و نگارش. یک مقاله علمی معتبر، مستلزم بهره. گیری از تجربیات و اندیشه دیگران است . ﻣﻘدﻣﮫ. مقاله علمی معموالً در نتی. جه پژوهش منطقی، ژرف و متمرکز نظری، ... مقاله. های به چاپ رسیده در آنها، اطالعات فراوانی را در اختیار دانش پژوهان قرار می. دهند. الزم. است محققان با شیوه تدوین مقاالت علمی آشنا باشند ت. ا بتوانند با ... [PPT] نگارش مقاله www.resv.hums.ac.ir/uploads/negareshe_maghale.ppt‎Cached Similarچگونگی نگارش مقاله فارسی. هدفهای اصلی کارگاه عبارتند از: نگارش صفحه آغازین روی مقاله; نگارش مقدمه مقاله; نگارش روش; نگارش نتایج; نگارش بحث; نگارش چکیده; شیوهای استناد وتهیه منابع .... روش از چند بخش فرعی درمقاله های تحقیقات تجربی تشکیل می شود: 1-آزمودنیها یا شرکت کنندگان; 2-وسیله و ابزار; 3- شیوه اجرا; 4-طرح تحقیق. شیوه نگارش مقاله - Tebyan - تبیان https://article.tebyan.net/147636/شیوه-نگارش-مقاله‎Cached Similar19 دسامبر 2010 ... 1– عنوان مقاله. عنوان هر اثر جلوه ای از هویت آن اثر است؛ خواه اثر هنری باشد یا علمی. عنوان فشرده ای منضبط از مطالب متن است، بنابراین انتخاب عنوانی مناسب که معرف کامل موضوع مقاله باشد، ضروری است. عنوان انتخاب شده از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا باید معرف کامل مقاله نوشته شده باشد. بارها مشاهده شده است که به جهت ... [DOC] روش نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی www.miau.ac.ir/uploads/pajuhesh/formghozaresh11.docx‎Cached Similarجهت نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی و درج آن در مجلات معتبر داخلی یا ISI رعایت برخی نکات الزامی است. پژوهش علمی را با روش صحیح پژوهش می شناسند و بخاطر داشته باشید همیشه روش پژوهش از موضوع پژوهش مهمتر است. بهترین موضوع اگر با روش صحیح مورد پژوهش قرار نگیرد و با روش صحیح نگارش نشود فاقد هرگونه اعتبار و ارزش علمی ... اصول مقاله نویسی : شیوه نگارش و تدوین مقاله علمی پژوهشی - پی اچ دی ... www.phdpars.com/.../اصول-مقاله-نویسی-شیوه-نگارش-و-تدوین-مق/‎Cached Similarبدین منظور، امروزه نشریات گوناگونی در زمینه های مختلف علمی- پژوهشی نشر می یابد و مقاله های به چاپ رسیده در آنها، اطلاعات فراوانی را در اختیار دانش پژوهان قرار می دهند. لازم است محققان با شیوه تدوین مقالات علمی آشنا باشند تا بتوانند با استفاده از شیوه های صحیح، با سهولت، نتایج تحقیقات و مطالعات خود را به صورت مقاله در اختیار ... [PDF] راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ روش ﻧﮕﺎرش - Magiran www.magiran.com/authorguide/5951.pdf‎Cached Similarﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزی اﻳﺮان. ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ. ﻫﺎی. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑ. ﺎ. اﻗﺘﺼﺎد. ﻛﺸﺎورزی، ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزی، آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزی، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺸﺎورزی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ. ﻛﻪ ﺑﻪ. زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ. ﻧﺷﻮ. ﺪ. را. از ﻛﻠ. ﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻲ. ﭘﺬﻳﺮد . رﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ راﻫﻨﻤﺎی. زﻳﺮ. در ﺗﺪو. ﻳ. ﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ. ﻗﺮار ﮔ. ﺮﻴ. ی. آن. در ﻓﺮآ. ﻳ. ﻨﺪ داور. ی. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ. ﺷﻮد . روش ﻧﮕﺎرش.
برچسب‌ها: شیوه، نگارش، مقاله
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 14 دی 1396 ساعت 00:38