X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

فایل لینک

لینکهای مجاز دانلود انواع فایل کاربردی , علمی و آموزشی

تحقیق در مورد بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی

  فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 22                                   مقدمه : امروزه پاسخ گویی به نیاز های کارکنان مراکز بهداشت و پرستاران از مهمترین چالش های بخش بهداشت و درمان محسوب می شود. به منظور مواجهه با چالشهای یاد شده و ارتقاء بهره وری و اثر بخشی مراز بهداشت به عنوان مهمترین موسسه ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی انجام مطالعاتی در زمینه به کارگیری فنون جدید مدیریتی بیش از پیش احساس می گردد. دیریت مشارکتی یکی از روشهای کامیاب اداره کردن کار گروهی است که در پنجاه سال گذشته نخست در قلمرو سازمانهای صنعتی و بازرگانی و سپس در دیگر موسسات فرهنگی و اجتماعی به کار گرفته شده است. نظام مشارکت عبارتست از نگرش جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان و تقویت روحیه مشارکت در آنها در جهت رفع مشکلات و بهبود مستمر در مورد تمام ابعاد سازمان و محیط و کارکنان در این صورت مدیریت مشارکتی ارتباط دائم متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است. روش کار: در این مطالعه در بین مدیر ...لینک منبع :تحقیق در مورد بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی

بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان jmsd.atu.ac.ir/article_4719.html‎Cached Similar23 سپتامبر 2016 ... در این مطالعه نحوه تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان بر اساس نگرش 80 نفر اعضای یک شرکت تولیدی ایرانی در سال 78 که سبک مزبور در مورد آنها بکار رفته است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایجی که در پی تجزیه و تحلیل آماری داده های گردآوری شده بدست آمده موید آنست که اعمال سبک ... بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اساس دوایر کیفیت بر رضایت ... www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=58027‎Cached Similarدانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اساس دوایر کیفیت بر رضایت شغلی پرستاران از دیدگاه هرزبرگ. ... ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه رضایت شغلی است که پرسشنامه بر اساس تئوری دو عاملی فریدریک هرز- برگ طراحی شده است و دارای 34 مورد بوده که 17 مورد آن مربوط به عوامل ... نقش مدیریت مشارکتی در ارتقاء اخلاق حرفه ای کارکنان ادارات مرکزی ... www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=224264‎Cached Similarپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت مشارکتی در ارتقاء اخلاق حرفه ای کارکنان ادارات بانک مسکن انجام گرفته است. بدین منظور فرضیه ... نتایج به دست آمده است بر اساس فرضیه های مورد تایید ثابت می کند که فرضیه اصلی تحقیق که نقش مدیریت مشارکتی بر ارتقاء اخلاق حرفه ای کارکنان است، تایید می گردد. در نهایت بر اساس ... تحقیق در مورد بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی rawin.ir/news/3069‎Cachedتحقیق در مورد بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 22. مقدمه : امروزه پاسخ گویی به نیاز های کارکنان مراکز بهداشت و پرستاران از مهمترین چالش های بخش بهداشت و درمان محسوب می شود. به منظور مواجهه با چالشهای یاد شده و ارتقاء بهره وری و اثر بخشی ... رابطه مدیریت مشارکتی و جو سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی ... jinev.iaut.ac.ir/article_521547.html‎Cached Similarاین تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و در راستای جمعآوری دادهها از پرسشنامه مدیریت مشارکتی (محقق ساخته)، جو سازمانی (هالبین و کرافت) و اثر بخشی (فایول، ... تأثیر عوامل مربوط به فرهنگ و عوامل سازمانی لازم است موضوع مشارکت و جو سازمانی در مدارس و همچنین ارتباط آنها با اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی مورد بررسی قرار گیرد. مدیریت مشارکتی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=مدیریت+مشارکتی&topic...‎Cached Similarهدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و کار گروهی با کارآفرینی سازمانی می باشد. تحقیق حاضر به صورت توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کارکنان شرکت صنایع الکترونیک شیراز می باشند، که نمونه آماری شامل 484 نفر از این کارکنان که بر اساس تناسب حجم نمونه و به شیوه طبقه ... [PDF] ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻂﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ - دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=bc13fd9a-0778...‎Cached Similarﻋﻨﻮان طﺮح. : ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻂﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر و اراﺋﻪ راھﮑﺎرھﺎی اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻆﺎم ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎ. ﻣﺠﺮی طﺮح. : دﮐﺘﺮ ... ارﺗﺒﺎطﻲ ﻧﮫﺎده اﻧﺪ، ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﻲ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎ و ... ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻆﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﻲ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﻂﺢ ﻣﺮاﮐﺰ و واﺣﺪھﺎی داﻧﺸﮕﺎه. ﭘﯿﺎم ﻧﻮر اﺟﺮاﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ... [PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﭘﺴ conf.ibi.ac.ir/.../مقالات%20ارائه%20شده%20در%20روز%20همایش/159.pdf‎Cached Similarدﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗ. ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎی ﺑﻪ. ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﻧﻈﺮات و دﯾﺪﮔﺎه. ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ و ﺗ. ﺄ. ﮐﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ در اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ. از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ. ﻪ. وﯾﮋه از. روش ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑ. ﻪ. ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮ ... بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر اثربخشی کارکنان - پایگاه مجلات ... www.noormags.ir/.../بررسی-تأثیر-مدیریت-مشارکتی-بر-اثربخشی-کارکنان‎Similarحسن لباف,رحیم رنجبر ; مجله: مطالعات مدیریت بهبود و تحول ; پاییز و زمستان 1381 - شماره 35 و 36 ; مقاله تاثیر مدیریت مشارکتی با اجرای نظام پیشنهادات دربهبود عملکرد ... https://www.civilica.com/Paper-IDEASQOM01-IDEASQOM01_045=تاثیر-مدیریت-مشارکتی-با-اجرای-نظام-پیشنهادات-دربهبود-عملکرد-کارک...‎Cachedبا عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. ... الیاسی, محبوبه، ۱۳۹۰، تاثیر مدیریت مشارکتی با اجرای نظام پیشنهادات دربهبود عملکرد کارکنان، اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها، قم، معاونت توسعه و مدیریت ... آشنایی با نظام پذیرش و بررسی بنهادها، .
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 14 دی 1396 ساعت 00:46