X
تبلیغات
رایتل

فایل لینک

لینکهای مجاز دانلود انواع فایل کاربردی , علمی و آموزشی

تحقیق در مورد مدل سازمانی

    لینک دانلود و خرید محصول در پایین توضیحات نوع فایل: WORD قابل ویرایش و آماده پرینت   تعداد صفحات : 33 صفحه چکیده : امروزه بنگاه های اقتصادی کشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومۀ تجارت جهانی که پیوستنی که چندان نیز از روی اختیار نیست با چالش های بی شماری مواجه هستند . حضور در بازار های جهانی و حتی باقی ماندن در بازار های داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرت مند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرآیند ها و ساختار سازمانی در صحنۀ رقابت ، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند ، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند . مدلهای تعالی سازمانی یا سر آمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار در سازمان های مختلف به کار گرفته می شوند . با به کارگیری این مدل ها سازمان ها می توانند از یک سو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان ها به ویژه بهتری ...لینک منبع :تحقیق در مورد مدل سازمانی

[PDF] ﻣﺪل ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزﻫﺎی راﺑﻄﻪ ﺑﯿ jir.irc.ac.ir/article_5885_a36dd107fef03c6033b5a233921639e8.pdf‎Cached Similar22 دسامبر 2013 ... ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺑﻌﺎد ﻣﺪل ﺗﻌﺎﻟﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،. در اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗـﻼش. ﺷﺪه. اﺳﺖ، ﺗﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزﻫﺎی ﻣـﺪل. EFQM. در ﮐﻨـﺎر ﻧﻘـﺶ. ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ. ﺷـﻮ .د. در اداﻣـﻪ ﭘـﺲ از ﻣـﺮور اﺟﻤـﺎﻟﯽ. ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺪل. EFQM. ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ،. روش. ﺷﻨﺎﺳـﯽ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ. ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ... مقاله بررسی اثر مدل تعالی سازمانی EFQM در کیفیت سیستم نگهداری ... https://www.tpbin.com/article/17658‎Cachedدر دنیای رقابتی امروز، پیشرفت و ارتقاء سازمان در حوزه مدیریت یکی از مهمترین عوامل ضامن توفیق سازمانها بوده و بهترین سرمایه ای است که مشتری را حفظ می کند. سیستم های مدیریتی متنوع و اثربخش در جوامع علمی و صنعتی از خیلی جهات مفید به فایده بوده است. مدل تعالی سازمان نظام EFQM با توجه به ساختار پروژه محور فولاد مبارکه ... ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM scholar.conference.ac/.../7655-Organizational-performance-evaluation-based-on-the-EFQM-Excellence-Model‎Cached Similarدر همین راستا مدل های تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمانها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیاد در تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع ... است که در سطح اطمیان 95 % فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفته است وارزیابی عملکرد اداره راه و شهرسازی قزوین مطلوب می اصول و مبانی مدل تعالی ( سرآمدی ) سازمانی EFQM :: مقاله در راهکار مدیریت www.mgtsolution.com/olib/973316016.aspx‎Cached Similarدر این مقاله اصول و مبانی مدل تعالی EFQM و وظابف کارکردی هر یک از اجزای مدل توصیف و تشریح می‌گردد. کلیدواژه, خودارزیابی ؛ EFQM ؛ تعالی سازمانی .... این مدل به سرعت مورد توجه شرکت های اروپایی قرار گرفت و مشخص شد که سازمانهای بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند. در سال 1995 ویرایش مربوط به بخش عمومی و در ... ارزیابی عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی بر مبنای ... jinev.iaut.ac.ir/article_522020.html‎Cached Similarپژوهش حاضر باهدف کلی، عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی را بر مبنای مدل تعالی سازمانی ( (EFQM (الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا) درسال 1386 مورد ارزیابی قرار داده است .این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی انجام گرفته است. حجم نمونه مورد مطالعه از بین 76 نفر جامعه با استفاده فرمول ... ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب بر مبنای مدل ... jinev.iaut.ac.ir/article_521469.html‎Cached Similarروش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و حجم نمونه مورد مطالعه 28 نفر بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. آزمون آماری ... در این پژوهش دو سؤال مطرح شده بود که امتیاز عملکرد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب بر مبنای مدل تعالی سازمانی (EFQM) از1000 امتیاز مدل برابر با 59/506 بدست آمد و امتیاز مدیریت در معیار ... مدل تعالی سازمانی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=مدل+تعالی+سازمانی...1...‎Cached Similarهدف از این تحقیق بررسی تعالی سازمانی در کمیته ملی المپیک وآکادمی المپیک از دیدگاه مدیران و کارکنان بر اساس مدل EFQM بود. بدین منظور 110 نفر از مدیران و کارکنان این سازمان ها به عنوان نمونه آماری تحقیق سازمان خود را مورد ارزیابی قرار دادند. روش این تحقیق توصیفی واز نوع میدانی بود. ابزار تحقیق پرسشنامه 50 سوالی تعالی ... شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون مورد مطالعه: مجتمع کارخانجات ... https://jomc.ut.ac.ir/article_53099.html‎Cached Similarتحقیق حاضر با هدف شاخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون انجام گرفت. این تحقیق، با توجه به مبانی نظری و عملی، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش، از انواع تحقیقات توصیفی- علّی مقایسه‌ای است. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشنامة استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون است که متغیرهای چهارگانة درگیرشدن در کار، انطباق‌پذیری، ... ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل EFQM ... jmsd.atu.ac.ir/article_512.html‎Cached Similarپژوهش حاضر به منظور بررسی ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل EFQM ویرایش0202 انجام گرفته است. جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق را مدیران و کارشناسان شرکت مذکور تشکیلداده اند؛ جهت جمع آوری داده های مورد نیاز، از پرسش نامه استاندارد تعالی سازمانی استفاده گردید و همچنینبرای برآورد پایایی آن نیز از ضریب ... [PDF] بررسی تعالی سازمانی شرکت مهندسی قائم سپاهان اصفهان بر اساس مدل ... jpom.ui.ac.ir/article_19794_8904ae15775cf90adfeca5f270d49280.pdf‎Cached Similarپیترز و واترمن در این شرکت باالتر از سطح متوسط قرار دارد و در نتیجه، این شرکت بر اساس مدل. تعالی سازمانی پیترز و واترمن، سازمان متعالی است . در نهایت، با در نظر گرفتن الگوی تحقیق، مقاله. حاضر به مدل سیستمی ا. ز مدل مورد نظر دست یافت . واژه. های کلیدی. : تعالی سازمانی ، مدل پیترز و واترمن ، شرکت مهندسی قائم سپاهان اصفهان ...
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، سازمانی
تاریخ ارسال: شنبه 23 دی 1396 ساعت 08:32